تهران

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

دوشنبه

13 آذر , 1402 ,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

Tehran

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

Dubai

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

Istanbul

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

Antalya

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

Beijing

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

Shanghai

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

Bangkok

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

NewDelhi

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

Yerevan

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

KualaLumpur

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

Jakarta

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

Mecca

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

Karbala

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

Doha

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

Sofia

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

Moscow

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

SaintPetersburg

,

-18°C

فشار هوا %
رطوبت %
سرعت باد km/h

London

,

-18°C